ვებგვერდი  gemarket.art  აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ მომხმარებლის/მყიდველის მიერ რეგისტრაციისას შეყვანილი  ნებისმიერი სავალდებულო თუ არასავალდებულო ინფორმაციას, ასევე, ნებისმიერი ინფორმაციას, ვებგვერდზე მის მიერ განხორციელებული მოქმედებების (მაგ. ვებგვერდზე ვიზიტი, შენაძენები და სხვა)  შესახებ, შეინახავს საიდუმლოდ და არ გასცემს მესამე პირზე.

ვებგვერდზე  სტუმრობისას სერვერზე ფიქსირდება  შესვლის თარიღი და მეთოდი, ინტერნეტპროტოკოლის მისამართი, რეფერალი და დათვალიერებული რესურსის მისამართი, ვებგვერდის  ხარისხის და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების, ტექნიკური და მარკეტინგული შეფასების/ანალიზის მიზნით.

gemarket.art სარგებლობს Google Analytics და  Facebook Pixel სერვისებით. ვებგვერდზე “მზა ჩანაწერები” გამოიყენება ნავიგაციის გამარტივების, ინფორმაციის სასურველი ფორმატით შეთავაზებისა და ძებნის პარამეტრების გაუმჯობესების მიზნით.