გთხოვთ გაეცნოთ წინამდებარე წესებს და პირობებს, მონიშნოთ ფანჯარა „მე ვეთანხმები პირობებს“ რის შემდეგაც თქვენი რეგისტრაცია დასრულებულად ჩაითვლება.

Gemarket.art-ზე  რეგისტრაცია მიიჩნევა წინამდებარე ხელშეკრულების ყველა პირობაზე თქვენ მიერ გამოხატულ თანხმობად. 

 ტერმინთა განმარტებები:

თქვენ  შემდგომში მოხსენიებული, როგორც „მყიდველი“/ „მომხმარებელი“

Gemarket.art   შემდგომში მოხსენიებული, როგორც „შუამავალი“/”ვებგვერდი

ხელშეკრულება წინამდებარე ხელშეკრულება.

გამყიდველი/ავტორი  განთავსებულ პროდუქციის რეალიზაციის უფლების მქონე/განცხადების განმათავსებელი ვებგვერდზე, შემდგომში მოხსენიებული, როგორც „გამყიდველი“

გასაყიდი ნივთი-ნამუშევარი/პროდუქცია, რომელსაც განათავსებს გამყიდველი  რეალიზაციის მიზნით, ან/და შუამავალი, შუამავლის საიტის მომხმარებლებისათვის წინასწარ დადგენილი (საიტზე მითითებული)სქემით.

ნამუშევრის/ნივთის მიწოდების ვადები- დროის პერიოდი, რომლის დროსაც შუამავალი აწვდის მომხმარებელს შეძენილ ნამუშევარს/ნივთს.

 1. შუამავალი ახორციელებს გასაყიდი ნივთის-ნამუშევრის  რეალიზაციას.
 2. მყიდველი/მომხმარებელი აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შეყვანილი ინფორმაცია არის მისი, არის ნამდვილი და სწორი და იგი აგებს პასუხს წინამდებარე გარანტიის მცდარობის/დარღვევის ყველა შედეგზე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
 3. მყიდველი/მომხმარებელი აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ მისი მოქმედებით არ ირღვევა სხვა პირთა უფლებები და თავისუფლებები და იგი აგებს პასუხს წინამდებარე გარანტიის მცდარობის/დარღვევის ყველა შედეგზე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
 4. მყიდველი/მომხმარებელი აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ მას სურს გრძელვადიანი ურთიერთობის ფარგლებში საიტით სარგებლობა  (განთავსებული პროდუქციის შეძენის მიზნით)  და ამ მიზნით დებს წინამდებარე გარიგებას და იგი აგებს პასუხს წინამდებარე გარანტიის მცდარობის/დარღვევის ყველა შედეგზე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
 5. მყიდველი/მომხმარებელი აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ თუ მას აღარ სურს გრძელვადიანი ურთიერთობის ფარგლებში ვებგვერდ www.GeMarket.Art-ით სარგებლობა ან/და მომსახურების მიღება ან/და შეძენა იგი თავად მოახდენს რეგისტრაციის გაუქმებას და იგი აგებს პასუხს წინამდებარე გარანტიის მცდარობის/დარღვევის ყველა შედეგზე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
 6. მყიდველი/მომხმარებელი აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ საიტზე შეყვანილ ინფორმაციას, პაროლს,  მიღებულ რაიმე სხვა კოდს/ინფორმაციას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შეინახავს საიდუმლოდ, დაიცავს, გაუფრთხილდება, მიიღებს ყველა შესაბამის ზომას მათი გამჟღავნებისაგან თავის დასაცავად და იგი აგებს პასუხს წინამდებარე გარანტიის მცდარობის/დარღვევის ყველა შედეგზე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
 7. მყიდველი/მომხმარებელი აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ პასუხს აგებს მისი რეგისტრაციით/ანგარიშით განხორციელებულ მის ყველა აქტივობაზე.
 8. მხარეები თანხმდებიან, რომ შესაძლებელია ვებგვერდზე განთავსებული პროდუქცია/ნივთი  აღარ იყოს მარაგში, რის შედეგედაც გაუქმდება ტრანზაქცია, თანხა სრულად  დაუბრუნდება მყიდველს.
 9. მხარეები თანხმდებიან, რომ შუამავალი უფლებამოსილია შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე ხელშეკრულებაში, რის თაობაზე შესაძლოა აცნობოს მყიდველს/მომხმარებელს ელექტრონული ფოსტის ან/და სატელეფონო ზარის მეშვეობით.
 10. შუამავალის უფლებამოსილება შემოიფარგლება gemarket.art -ით  გამყიდველის სახელით გარიგების საგნისა და პირობების საიტზე გამოქვეყნებით, ნამუშევრის მიწოდებით.
 11.  მყიდველი/მომხმარებელი ნივთის შეძენის ღირებულების ანგარიშსწორებას ახორციელებს შუამავლის წინაშე უნაღდო ან ნაღდი ანგარიშსწორების გზით, წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად.
 12. ნივთის დაბრუნება ხდება მხოლოდ  იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქცია/ნივთი არ შეესაბამება ვებგვერდზე განთავსებულ ფოტოს და აღწერას. 
 13. ნამუშევრის დაბრუნება/შეძენაზე უარის თქმა ხდება არაუგვიანეს ნამუშევრის  ადგილზე მიწოდებისა.
 14. მიწოდების ღირებულება არ ბრუნდება
 15. მომხმარებელი/მყიდველი აცხადებს, რომ მის მონაცემებს, კერძოდ სავალდებულო შესავსები  ველების შევსებით, სახელს, გვარს, ელექტრონულ ფოსტას, ტელეფონის ნომერს აძლევს მისი თანხმობითა და ნებით შუამავალს –  მომსახურების გაწევის მიღების მიზნით, წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, მომხმარებლის/მყიდველის განცხადების განსახილველად, პირდაპირი მარკეტინგის  მიზნებისათვის, ხარისხის მართვისა და გაუმჯობესებისათვის,  მომსახურებასთან დაკავშირებით რჩევებისა თუ რეკომენდაციების მისაღებად.
 16. 14.1. მომხმარებელი/მყიდველი აცხადებს, რომ მის მონაცემებს, კერძოდ არა სავალდებულოდ შესავსები  ველების მისი ინიციატივით შევსების შემთხვევაში დაბადების თარიღს აძლევს მისი თანხმობითა და ნებით შუამავალს –  პირდაპირი მარკეტინგის  მიზნებისათვის, რათა მოხდეს დაბადების თარიღის შესაბამისად სხვადასხვა აქციების, ფასდაკლების შეთავაზება, საჩუქრის გადაცემა.

14.2. მომხმარებელს/მყიდველს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს შუამავალს მის შესახებ მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის გამოყენების შეწყვეტა, ასეთი მოთხოვნა უნდა დაფიქსირდეს  ელექტრონულ ფოსტაზე info@gemarket.art

14.3.  მომხმარებელი/მყიდველი უფლებამოსილია გააუქმოს მისი რეგისტრაცია საიტზე ღილაკზე დაჭერით, ასეთ შემთხვევაში იშლება მომხმარებელთან/მყიდველთან დაკავშირებული ყველა მონაცემი, რეგისტრაციის გაუქმების უფლება წარმოადგენს მომხმარებლის/მყიდველის უფლებას.

14.4. მომხმარებლის/მყიდველის რეგისტრაცია შეიძლება გააუქმოს შუამავალმა, იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებლის/მყიდველი  მისი რეგისტრაციით ლახავს სხვა პირთა უფლებებს და თავისუფლებებს.

14.5. მომხმარებელი/მყიდველი უფლებამოსილია საიტზე რეგისტრირებული იყოს მანამ, სანამ არ გააუქმებს თავად რეგისტრაციას.

15. www.gemarket.art აცხადებს და იძლევა გარანტიას, ნებისმიერი სავალდებულო თუ   არასავალდებულო ინფორმაცია, რომელიც შეყვანილია მომხმარებლის/მყიდველის მიერ, ასევე, ნებისმიერი ინფორმაციას, ვებგვერდზე მის მიერ განხორციელებული შენაძენების შესახებ, შეინახავს საიდუმლოდ და არ გასცემს მესამე პირზე.

16. საიტზე სტუმრობისას სერვერზე ფიქსირდება საიტზე შესვლის თარიღი და მეთოდი, ინტერნეტპროტოკოლის მისამართი, რეფერალი და დათვალიერებული რესურსის მისამართი, საიტის  ხარისხის და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების, ტექნიკური და მარკეტინგული შეფასების/ანალიზის მიზნით, GeMarket.Art სარგებლობს Google Analytics და  Facebook Pixel სერვისებით. საიტზე „მზა ჩანაწერები“ გამოიყენება ნავიგაციის გამარტივების, ინფორმაციის სასურველი ფორმატით შეთავაზების და ძებნის პარამეტრების გაუმჯობესების მიზნით, მზა ჩანაწერებში ინახება  XSRF შეტევისგან თავდაცვისთვის მომხმარებლისთვის მინიჭებული უნიკალური ჰეში.