ვებგვერდზე gemarket.art გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი პუბ­ლი­კა­ცი­ე­ბი, სტა­ტი­ე­ბი, ინ­ტერ­ვი­უ­ე­ბი, ფოტო/ვი­დეო/აუ­დიო მა­სა­ლე­ბი და ა.შ. წარ­მო­ად­გენს სა­ი­ტის ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ სა­კუთ­რე­ბას, რაც და­ცუ­ლია კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით და რეგულირდება  საქართველოს კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ.gemarket.art“-ზე გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი პუბ­ლი­კა­ცი­ე­ბი, სტა­ტი­ე­ბი, ინ­ტერ­ვი­უ­ე­ბი, და სხვა მა­სა­ლე­ბი  წარ­მო­ად­გენს სამ­სა­ხუ­რე­ობ­რივ ნა­წარ­მო­ებს და შე­სა­ბა­მი­სად აღ­ნიშ­ნულ ნა­წარ­მო­ე­ბებ­ზე სა­ავ­ტო­რო ქო­ნებ­რი­ვი უფ­ლე­ბე­ბი ეკუთ­ვნის ვებგვერდს gemarket.art. მა­სა­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა პი­რა­დი მოხ­მა­რე­ბის მიზ­ნით უფა­სოა. ყვე­ლა სა­ხის სა­ინ­ფორ­მა­ციო სა­შუ­ა­ლე­ბებ­ში, ბეჭდ­ვით ან ინ­ტერ­ნეტ­მე­დი­ა­ში მასალების გა­მო­ყე­ნე­ბა (გა­და­ბეჭდ­ვა) რე­გუ­ლირ­დე­ბა მხო­ლოდ წე­რი­ლო­ბი­თი შე­თან­ხმე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე, ამას­თან მათი გა­მო­ყე­ნე­ბი­სას აუ­ცი­ლე­ბე­ლია წყა­როს მი­თი­თე­ბა.